Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum – 25 éves nevelői tevékenység

A címben idézett mondat azon a meghívón áll, amellyel az iskola vezetősége és tantestülete tisztelettel kérte fel a hozzájuk közel állókat a negyed évszázados jubileum közös megünneplésére október 2-án, hétfőn a székesegyházban.

Az évfordulós ünnepség hálaadó szentmisével kezdődött, amelyet Excellenciás Roos Márton megyés püspök mutatott be több egyházmegyés lelkipásztor – a Gerhardinum líceum egykori vezetői, spirituálisai és növendékei – jelenlétében. A rendezvényen jelen volt Ruppert József piarista szerzetes, a kegyes tanítórend romániai megbízottja, Farkas Imre temesvári alpolgármester, Halász Ferenc Temes megyei főtanfelügyelő helyettes, RMDSZ elnök, Kiss Ferenc tanfelügyelő, Buzatu Daniela Liliana hitoktatásért felelős tanfelügyelő, dr. Erdei Ildikó, a Bartók Béla Elméleti Líceum igazgatója, Jusztinné Nedelkovics Alíz  a Szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium igazgatónője és Károlyi Attila, az iskola igazgatóhelyettese. Vendégünk volt az dingelstädti St. Josef Staatliches Gymnasium igazgatója és a székelyudvarhelyi Tamási Áron Elméleti Líceum küldötte Török Tarzicia tanárnő, ferences nővér. A székesegyház padsoraiban az iskola tanárai, nevelői, a növendékek és az őket elkísérő szülők foglaltak helyet.

Bevezetőjében a szentmisét celebráló Főpásztor közvetlen hangon üdvözölte az egybegyűlteket, és kiemelte: jelen körülmények között az iskola negyedszázados fennállása ok az örömre és a hálaadásra. – Mindig örömmel nyugtázom, ha olyan emberekkel találkozom, akár magas beosztásban dolgozókkal is, akik büszkén vallják, hogy egykor a Gerhardinum növendékei voltak. Ugyanakkor ez azt is mutatja, hogy a tanárok és nevelők odaadó munkája, a mi munkánk eredményes – fogalmazott Excellenciás Roos Márton megyés püspök, majd köszönetét fejezte ki a megyei tanfelügyelőség jelen lévő képviselőinek mindazért a támogatásért, amellyel az eltelt évtizedek alatt segítették az iskolát.

A hálaadó szentmise jubileumi ünnepséggel folytatódott, amelynek keretében a meghívottak az eseményt méltató gondolataikat osztották meg a jelenlévőkkel, a gyermekek pedig irodalmi műsort adtak elő.

Ft. Kocsik Zoltán, a Gerhardinum Líceum aligazgatója elsőként Jakab Ilona igazgatót kérte mikrofon elé, aki a jubileumi emléklap mottójához kapcsolódóan hangsúlyozta: „Bölcsesség által épül a ház és az értelem erősíti azt” – olvasható a Szentírásban, a Példabeszédek könyvében. Iskolát alapított a katolikus egyház 25 évvel ezelőtt. Iskolát az alapít, aki bölcsességgel tekint a jövőbe. A bölcsesség lényege az, amit a piaristák a Pietas et litterae – jámborság és tudomány jelmondatban foglaltak össze. Ez azt jelenti, hogy a keresztény hit és az erkölcsös élet csakúgy, mint a tudományokra épült megalapozott tudás egyaránt fontos. Ez a bölcsesség, amely által felépült ez a ház. Miért épült ez a ház? Elsősorban azért, hogy a gyermekeket és fiatalokat segítse a szabadság felelős megélésében. Hogy a gyermekeket és fiatalokat ösztönözze az önképzés és önnevelés igényének kialakításában. Végül pedig, de nem utolsósorban azért, hogy a gyermekeket és fiatalokat támogassa az Isten iránti vágyakozás, valamint az Isten és ember szolgálatára való készség tudatosításában – mondotta a Gerhardinum líceum vezetője.

Ezt követően Farkas Imre alpolgármester osztotta meg gondolatait az ünneplőkkel. – Megtiszteltetés számomra, hogy részt vehetek a Gerhardinum Katolikus Líceum évfordulós ünnepségén. Az iskola egybegyűjti a Bánság soknemzetiségű katolikus közösségeinek gyermekeit. Működése feleleveníti a fényes múltú bánsági katolikus, főleg a piarista szellemű oktatást – fogalmazott az alpolgármester.

Halász Ferenc megyei főtanfelügyelő helyettes beszédében a Gerhardinum líceum megalakulásának körülményeit, valamint az ehhez kapcsolódó saját emlékeit is feldézte, amikor 1992-ben az Abrud utcai épületben ft. Szabó Péter kanonok, akkori igazgató irányításával mindössze 20 fiatallal kezdődött meg az első tanév. 1995-ben a Gerhardinum növendékei beköltözhettek az egykori Piarista Főgimnázium épületének első emeletére, amely új távlatokat nyitott. – A mai nagy évfordulóban benne van egy kis évforduló is: 2012-ben indultak az óvodai csoportok. Megemlítem 2009-et, amikor az iskola mai vezetősége, Jakab Ilona igazgató és ft. Kocsik Zoltán spirituális, aligazgató került az intézmény élére. Hozzájuk is kapcsolódik egy éfvorduló: ha a piarista gimnázium életében nem lett volna kényszerszünet, pontosan a 101. iskolai évet kezdték volna meg akkor ebben az intézetben. Az intézmény működésének eredményességével kapcsolatban két dolgot említek: az első iskolai évben húsz gyermek sorakozott fel az Abrud utcai épület udvarán, ma, huszonöt év távlatában pedig a tanintézet növendékei, a tanárok és a szülők zsúfolásig megtöltik a székesegyházat, Temesvár legnagyobb római katolikus templomát. Az eredményességet emeli ki az a tény is, hogy ma a Püspökségen, valamint a Temesvári Egyházmegye több plébániáján olyan papok szolgálnak, akik ebben a középiskolában végeztek az elmúlt huszonöt esztendőben. És mi lenne ennek az iskolának a jövőbeni feladata? Csupán egyetlen dolgot említek: az elmúlt esztendők migránshullámai közepette ennek az iskolának kötelessége keresztény hitben nevelni az embereket, hogy megőrizzük magunknak a keresztény Európát – mondotta Halász Ferenc főtanfelügyelő helyettes.

Kiss Ferenc tanfelügyelő beszédében kiemelte: ma is, éppen úgy, mint 25 évvel ezelőtt, részese lehet egy, a vidékünk oktatását meghatározó rendkívül fontos eseménynek. – Huszonöt év telt el azóta, amikor egy iskola újjászületett. Az elmúlt huszonöt évben mindig kapcsolatban álltam ezzel az iskolával tanügyi vonalon, mint szektoros tanfelügyelő. Ami meghatározta munkámat, az odafigyelést, mindig ennél többre épült. Épült az itteni tanulók, pedagógusok iránt érzett felelősségre, a mindenkori iskolavezetők barátságára, azokra az igaz emberi kapcsolatokra, amelyek messze fölötte állnak a hivatali szolgálatnak. Történhetett mindez azért, mert mindig kiváló, rendkívüli egyéniségek álltak és állnak az intézmény élén, akik szívüket, lelküket adták, adják ezért az iskoláért, amely évről évre bővül és növekszik – mondotta Kiss Ferenc tanfelügyelő.

A gyermekek kulturális műsorának keretében Abdulhamza Szafi II. B osztályos tanuló Reményik Sándor Templom és iskola versét mondta el fejből, korát meghazudtoló magabiztossággal, a magyar elemi iskola növendékei pedig két énekkel készültek. Reményik Sándor: Ahogy lehet című költeményét Molnár Ádám XI. B osztályos tanuló szavalta el.

A román tannyelvű osztályok növendékei ugyancsak versekkel és énekekkel tették színessé az ünnepet.

Mint azt Jakab Ilona igazgató elmondotta, a Gerhardinum Római Katolikus Líceumban jelenleg 23 osztályban 413 gyermek és fiatal tanul. Az épület áll, benépesítése az itt élők akaratán, támogatásán múlik. Sok sikert a folytatáshoz!

Sípos Enikő, a Temesvári Püspökség sajtófelelőse

IMG_8478IMG_8541IMG_8487

IMG_8497

 

vissza